Πολιτική απορρήτου και cookies

1. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τους κανόνες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος makeup.gr (εφεξής το "ηλεκτρονικό κατάστημα").

2. Ο ιδιοκτήτης του ηλεκτρονικού καταστήματος και διαχειριστής των δεδομένων είναι η La Makeup Sp. z o.o. με έδρα στη Βαρσοβία (02-672), st. Domanevskaya 37, loc. 17.6, η οποία έχει εγγραφεί στο μητρώο επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, το οποίο τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο της πρωτεύουσας Βαρσοβίας, XII Εμπορικό Τμήμα του Κρατικού Δικαστικού Μητρώου με αριθμό KRS 0000587427, με εγγεγραμμένο κεφάλαιο 56 450 000, 00 PLN, NIP: PL5252636585, REGON: 363029583, εφεξής αναφερόμενη ως La Makeup Sp. z o.o.

3. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την La Makeup Sp. z o.o. μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων), γνωστός και ως ΓΚΠΔ.

4. Η La Makeup Sp. z o.o. ενεργεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή για να σέβεται το απόρρητο των πελατών που επισκέπτονται το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

 

§ 1 Τύπος δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, σκοποί και νομική βάση

 

1. Η La Makeup Sp. z o.o. συλλέγει πληροφορίες σχετικά με φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με νομικές πράξεις που δεν σχετίζονται άμεσα με τις δραστηριότητές τους, φυσικά πρόσωπα που διεξάγουν επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες για λογαριασμό τους και φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νομικά πρόσωπα ή οργανωτικές μονάδες που δεν είναι νομικά πρόσωπα τα οποία είναι νομικά εξουσιοδοτημένα με δικαιοπρακτική ικανότητα, εφεξής αναφερόμενα συλλογικά ως Πελάτες.

2. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών συλλέγονται σε περίπτωση:

α) εγγραφή λογαριασμού στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα για τη δημιουργία ατομικού λογαριασμού και τη διαχείριση αυτού του λογαριασμού. Νομική βάση: αναγκαιότητα για την εκτέλεση της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας λογαριασμού (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ),

β) τοποθέτηση παραγγελίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης. Νομική βάση: αναγκαιότητα για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ),

γ) εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) για την εκτέλεση της σύμβασης, αντικείμενο της οποίας είναι η υπηρεσία που παρέχεται ηλεκτρονικά. Νομική βάση - συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για την εκτέλεση της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας Newsletter (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ).

3. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ο Πελάτης παρέχει:

α) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

β) στοιχεία διεύθυνσης,

α. ταχυδρομικός κώδικας και πόλη,

β. χώρα (κράτος),

γ. οδός και αριθμός σπιτιού/διαμερίσματος.

γ) ονοματεπώνυμο,

δ) αριθμός κινητού τηλεφώνου.

4. Κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ο Πελάτης ορίζει ανεξάρτητα έναν ατομικό κωδικό πρόσβασης για την πρόσβαση στο λογαριασμό του. Ο πελάτης μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης αργότερα, υπό τους όρους που περιγράφονται στην §6.

 

5. Κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ο Πελάτης παρέχει τα ακόλουθα δεδομένα:

α) διεύθυνη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

β) στοιχεία διεύθυνσης:

α. ταχυδρομικός κώδικας και πόλη,

β. χώρα (κράτος),

γ. οδός και αριθμός σπιτιού/διαμερίσματος.

γ) ονοματεπώνυμο,

δ) αριθμός κινητού τηλεφώνου.

6. Στην περίπτωση των επιχειρηματιών, το παραπάνω πεδίο δεδομένων επεκτείνεται επιπλέον κατά:

α) η εταιρεία του επιχειρηματία,

β) αριθμό φορολογικού μητρώου.

7. Στην περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας Newsletter, ο Πελάτης παρέχει μόνο μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

8. Κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου του Καταστήματος, ενδέχεται να ληφθούν πρόσθετες πληροφορίες, ιδίως: η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στον υπολογιστή του Πελάτη ή η εξωτερική διεύθυνση IP του παρόχου Internet, το όνομα τομέα, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, ο χρόνος πρόσβασης, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος.

9. Μπορεί επίσης να συλλέγονται δεδομένα πλοήγησης από τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με συνδέσμους και συνδέσμους στους οποίους αποφασίζουν να κάνουν κλικ ή άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Νομική βάση - έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), το οποίο συνίσταται στη διευκόλυνση της χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά και στη βελτίωση της λειτουργικότητας των εν λόγω υπηρεσιών.

10. Προκειμένου να προσδιοριστούν, να διερευνηθούν και να επιβληθούν αξιώσεις, ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία ορισμένα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη στο πλαίσιο της χρήσης των λειτουργιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, όπως: όνομα, επώνυμο, δεδομένα σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών, εάν οι αξιώσεις προκύπτουν από τον τρόπο με τον οποίο ο Πελάτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, άλλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την απόδειξη της ύπαρξης της αξίωσης, συμπεριλαμβανομένης της έκτασης της ζημίας που υπέστη. Νομική βάση - έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), το οποίο συνίσταται στη θεμελίωση, επιδίωξη και επιβολή απαιτήσεων και στην άμυνα κατά απαιτήσεων σε διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων και άλλων κρατικών αρχών.

11. Η παροχή προσωπικών δεδομένων στη La Makeup Sp. z o.o. είναι προαιρετική, σε σχέση με τις συναφθείσες συμβάσεις πώλησης ή την παροχή υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας του Καταστήματος, με την επιφύλαξη, ωστόσο, ότι η μη παροχή των δεδομένων που ορίζονται στις φόρμες κατά τη διαδικασία εγγραφής εμποδίζει την εγγραφή και τη δημιουργία Λογαριασμού Πελάτη, ενώ σε περίπτωση υποβολής παραγγελίας χωρίς την εγγραφή Λογαριασμού Πελάτη θα εμποδίσει την υποβολή και την υλοποίηση της παραγγελίας του πελάτη.

 

§ 2 Σε ποιον διαβιβάζονται ή εμπιστεύονται τα δεδομένα και για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται;

 

1. Τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη διαβιβάζονται σε παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιεί η La Makeup Sp. z o.o. κατά τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για να σας στέλνει μηνύματα μάρκετινγκ και να σας εμφανίζει στοχευμένη διαφήμιση, εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή μας επιτρέπεται να το κάνουμε με άλλο τρόπο. Οι πάροχοι υπηρεσιών στους οποίους διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα, ανάλογα με τις συμβατικές ρυθμίσεις και τις περιστάσεις, ή υπόκεινται στις οδηγίες της La Makeup Sp. z o.o. όσον αφορά τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας αυτών των δεδομένων (επεξεργαστές) ή καθορίζουν ανεξάρτητα τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας τους (διαχειριστές).

α) Επεξεργαστές. Η La Makeup Sp. z o.o. χρησιμοποιεί προμηθευτές που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα μόνο κατόπιν αιτήματος της La Makeup Sp. z o.o. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας, συστήματα μάρκετινγκ, συστήματα ανάλυσης της επισκεψιμότητας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, συστήματα ανάλυσης της αποτελεσματικότητας των εκστρατειών μάρκετινγκ,

β) Διαχειριστές. Η La Makeup Sp. z o.o. χρησιμοποιεί προμηθευτές οι οποίοι δεν ενεργούν αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες και καθορίζουν οι ίδιοι τους στόχους και τις μεθόδους χρήσης των προσωπικών δεδομένων των πελατών. Παρέχουν ηλεκτρονικές πληρωμές και τραπεζικές υπηρεσίες.

2. Τοποθεσία. Οι πάροχοι υπηρεσιών εδρεύουν στην Πολωνία και σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

3. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών αποθηκεύονται:

α) Εάν η βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεση, τότε τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη υποβάλλονται σε επεξεργασία από την La Makeup Sp. z o.o. για όσο διάστημα δεν έχει ανακληθεί η συγκατάθεση και μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης για χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην περίοδο παραγραφής των αξιώσεων που μπορεί να εγείρει η La Makeup Sp. z o.o. και που μπορεί να εγερθεί εναντίον του. Εκτός εάν ειδική διάταξη προβλέπει διαφορετικά, η προθεσμία παραγραφής είναι έξι έτη, ενώ για απαιτήσεις για περιοδικές παροχές και απαιτήσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία επιχείρησης - τρία έτη.

β) Εάν η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης, τότε τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη υποβάλλονται σε επεξεργασία από την La Makeup Sp. z o.o. για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και μετά από αυτό το διάστημα για χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην περίοδο παραγραφής των αξιώσεων. Εκτός εάν ειδική διάταξη προβλέπει διαφορετικά, η περίοδος παραγραφής είναι έξι έτη, ενώ για απαιτήσεις για περιοδικές παροχές και απαιτήσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας επιχείρησης - τρία έτη.

4. Εάν πραγματοποιηθεί αγορά στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν, ανάλογα με την επιλογή του Πελάτη, στις ακόλουθες οντότητες προκειμένου να παραδοθούν τα παραγγελθέντα προϊόντα:

α) μια εταιρεία ταχυμεταφορών, ανάλογα με την περίπτωση,

β) τη Γενική Ταχυδρομική, εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο και με έδρα την οδό Στραγηγού Μακρυγιάννη 81, Αγ.Ι. Ρέντης, ΤΚ 18233.

5. Εάν ο Πελάτης επιλέξει την πληρωμή μέσω της πλατφόρμας Adyen, τα προσωπικά του δεδομένα διαβιβάζονται στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την πληρωμή στην Adyen N.V., εταιρεία εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Ολλανδίας με αριθμό 34259528 και έδρα το Άμστερνταμ Ολλανδίας, και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την οδηγία 95/46 της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και κάθε διάδοχο αυτής (συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού 2016/679 της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής) και την ισχύουσα Ολλανδική νομοθεσία περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Εάν ο Πελάτης επιλέξει την πληρωμή μέσω της πλατφόρμας PayPal, τα προσωπικά του δεδομένα διαβιβάζονται στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την πληρωμή στην PayPal.

6. Τα δεδομένα πλοήγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, την ανάλυση στατιστικών δεδομένων και την προσαρμογή του Ηλεκτρονικού Καταστήματος στις προτιμήσεις των πελατών, καθώς και για τη διαχείριση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

7. Σε περίπτωση που ο Πελάτης εγγραφεί στα ενημερωτικά δελτία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, η La Makeup Sp. z o.o. θα αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα με εμπορικές πληροφορίες σχετικά με προωθητικές ενέργειες και νέα προϊόντα που διατίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

8. Σε περίπτωση αιτήματος της La Makeup Sp. z o.o. παρέχει προσωπικά δεδομένα σε εξουσιοδοτημένες κρατικές αρχές, ιδίως σε οργανικές μονάδες της Εισαγγελίας, της Αστυνομίας, στον Πρόεδρο του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και στον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

§ 3 Μηχανισμός cookies, διεύθυνση IP

 

1. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που ονομάζονται cookies. Καταγράφονται από την La Makeup Sp. z o.o. στην τελική συσκευή του ατόμου που επισκέπτεται το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, εφόσον το επιτρέπει το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Ένα αρχείο cookie περιέχει συνήθως το όνομα του τομέα από τον οποίο προέρχεται, τον "χρόνο λήξης" του και έναν ατομικό, τυχαία επιλεγμένο αριθμό που ταυτοποιεί το αρχείο αυτό. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση αυτού του τύπου αρχείου βοηθούν στην προσαρμογή των προϊόντων που προσφέρει η La Makeup Sp. Z oo στις ατομικές προτιμήσεις και τις πραγματικές ανάγκες των ατόμων που επισκέπτονται το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Δίνουν επίσης τη δυνατότητα ανάπτυξης γενικών στατιστικών στοιχείων για τις επισκέψεις στα προϊόντα που παρουσιάζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

2. Η La Makeup Sp. z o.o. χρησιμοποιεί δύο τύπους cookies:

α) Cookies περιόδου λειτουργίας: μετά το τέλος μιας περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης ή την απενεργοποίηση του υπολογιστή, οι αποθηκευμένες πληροφορίες διαγράφονται από τη μνήμη της συσκευής. Ο μηχανισμός των cookies περιόδου λειτουργίας δεν επιτρέπει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων ή εμπιστευτικών πληροφοριών από τους υπολογιστές των πελατών.

β) Μόνιμα cookies: αποθηκεύονται στη μνήμη της τελικής συσκευής του Πελάτη και παραμένουν εκεί μέχρι να διαγραφούν ή να λήξουν. Ο μηχανισμός μόνιμων cookies δεν επιτρέπει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων ή οποιωνδήποτε εμπιστευτικών πληροφοριών από τον υπολογιστή των πελατών.

3. Η La Makeup Sp. z o.o. χρησιμοποιεί δικά της cookies για τους εξής σκοπούς:

α) την αυθεντικοποίηση του Πελάτη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και τη διασφάλιση της συνεδρίας του Πελάτη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα (μετά τη σύνδεση), χάρη στην οποία ο Πελάτης δεν χρειάζεται να εισάγει εκ νέου τη σύνδεση και τον κωδικό πρόσβασης σε κάθε υποσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος,

β) ανάλυση και έρευνα καθώς και έλεγχος του κοινού, ιδίως για τη δημιουργία ανώνυμων στατιστικών στοιχείων που βοηθούν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι Πελάτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο του Καταστήματος, γεγονός που επιτρέπει τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του.

 

4. Η La Makeup Sp. z o.o. χρησιμοποιεί εξωτερικά cookies για:

α) συλλογή γενικών και ανώνυμων στατικών δεδομένων μέσω των αναλυτικών εργαλείων Google Analytics (εξωτερικός διαχειριστής cookies: Google Inc., με έδρα τις ΗΠΑ),

β) την παρουσίαση των κανονισμών του Πιστοποιητικού αξιοπιστίας μέσω της ιστοσελίδας reliableregulamin.pl (διαχειριστής των εξωτερικών cookies: Rzetelna Grupa sp.z o.o.με έδρα τη Βαρσοβία)

 

5. Ο μηχανισμός cookie είναι ασφαλής για τους υπολογιστές των πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Ειδικότερα, δεν είναι δυνατόν να εισέλθουν με αυτόν τον τρόπο ιοί ή άλλο ανεπιθύμητο λογισμικό ή κακόβουλο λογισμικό στους υπολογιστές των Πελατών. Ωστόσο, στα προγράμματα περιήγησης τους, οι Πελάτες έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν ή να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση των cookies στους υπολογιστές τους. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος θα είναι δυνατή, εκτός από τις λειτουργίες που, από τη φύση τους, απαιτούν cookies.

6. Παρακαλούμε ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των δημοφιλών προγραμμάτων περιήγησης ιστού όσον αφορά τη χρήση των cookies:

α) Internet Explorer browser;

β) Microsoft EDGE browser;

γ) Mozilla Firefox browser;

δ) Chrome και Chrome mobile browser;

ε) Safari και  Safari mobile browser;

ζ) Opera browser.

7. Η La Makeup Sp. z o.o. μπορεί να συλλέγει τις διευθύνσεις IP των πελατών. Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που εκχωρείται στον υπολογιστή ενός επισκέπτη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από έναν πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου. Ο αριθμός IP σας επιτρέπει την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εκχωρείται δυναμικά στον υπολογιστή, δηλαδή αλλάζει κάθε φορά που συνδέεστε στο Διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP χρησιμοποιείται από την La Makeup Sp. z o.o. κατά τη διάγνωση τεχνικών προβλημάτων με τον διακομιστή, τη δημιουργία στατιστικών αναλύσεων (π.χ. τον προσδιορισμό από ποιες περιοχές καταγράφουμε τις περισσότερες επισκέψεις), ως πληροφορίες χρήσιμες για τη διαχείριση και τη βελτίωση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς και για λόγους ασφαλείας και τον πιθανό εντοπισμό ανεπιθύμητων αυτόματων προγραμμάτων για την προβολή περιεχομένου που επιβαρύνουν τον διακομιστή του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

 

8. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα περιέχει συνδέσμους και παραπομπές σε άλλους ιστότοπους. Η La Makeup Sp. z o.o. δεν ευθύνεται για τους κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής που ισχύουν σε αυτούς.

 

 

§ 4 Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

 

1. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης - νομική βάση: άρθρο  7 σημείο 3 του ΓΚΠΔ.

α) Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει οποιαδήποτε συγκατάθεση της La Makeup Sp. z o.o ..

β) Η ανάκληση της συγκατάθεσης ισχύει από τη στιγμή της ανάκλησης της συγκατάθεσης.

γ) Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την επεξεργασία που πραγματοποίησε η La Makeup Sp. z o.o. σύμφωνα με το νόμο πριν από την ανάκλησή της.

δ) Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν συνεπάγεται αρνητικές συνέπειες για τον Πελάτη, αλλά μπορεί να εμποδίσει την περαιτέρω χρήση υπηρεσιών ή λειτουργιών που, σύμφωνα με το νόμο, η La Makeup Sp. z o.o. μπορεί να καταθέσει μόνο με συγκατάθεση.

2. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων - νομική βάση: αρθ. 21 ΓΚΠΔ.

α) Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή - για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση του πελάτη - στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν η La Makeup Sp. z o.o. επεξεργάζεται τα δεδομένα του βάσει έννομου συμφέροντος, π.χ. μάρκετινγκ της La Makeup Sp. z o.o., τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση των επιμέρους λειτουργιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και διευκόλυνση της χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς και έρευνα ικανοποίησης.

β) Η παραίτηση με τη μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες σημαίνει την αντίρρηση του Πελάτη στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ για τους σκοπούς αυτούς.

γ) Εάν η αντίρρηση του Πελάτη αποδειχθεί δικαιολογημένη και η La Makeup Sp. z o.o. δεν θα έχει καμία άλλη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη θα διαγραφούν, για την επεξεργασία των οποίων έχει διατυπωθεί αντίρρηση από τον Πελάτη.

3. Το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων ("το δικαίωμα στη λήθη") - νομική βάση: άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.

α) Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή όλων ή ορισμένων προσωπικών δεδομένων.

β) Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εάν:

α. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία,

β. απέσυρε συγκεκριμένη συγκατάθεση στον βαθμό στον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσής του,

γ.  αντιτάχθηκε στη χρήση των δεδομένων του για σκοπούς μάρκετινγκ,

δ. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται παράνομη επεξεργασία,

ε. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθούν με τη νομική υποχρέωση που προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται η La MakeUp Sp. z o.o.,

ζ. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

γ)  Παρά το αίτημα διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε σχέση με την ένσταση ή την ανάκληση της συγκατάθεσης, η La Makeup Sp. z o.o. μπορεί να διατηρήσει ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, διεκδίκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων, καθώς και για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης που απαιτεί την επεξεργασία βάσει του δικαίου της ΕΕ ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται η La Makeup Sp. z o.o .. Αυτό ισχύει ιδίως για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνουν: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία δεδομένα διατηρούνται με σκοπό τη διαχείριση παραπόνων και αξιώσεων που σχετίζονται με τη χρήση της La Makeup Sp. z o.o., ή επιπλέον τη διεύθυνση κατοικίας/διεύθυνση αλληλογραφίας, τον αριθμό παραγγελίας, τα οποία δεδομένα τηρούνται για τον σκοπό της εξέτασης παραπόνων και αξιώσεων που σχετίζονται με συναφθείσες συμβάσεις πώλησης ή την παροχή υπηρεσιών.

4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων - νομική βάση: άρθρο 18 του ΓΚΠΔ.

α) Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων. Η υποβολή αιτήματος, εν αναμονή της εξέτασής του, εμποδίζει τη χρήση ορισμένων λειτουργιών ή υπηρεσιών, η χρήση των οποίων συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων που καλύπτονται από το αίτημα. Η La Makeup Sp. z o.o. δεν θα αποστέλλει μηνύματα, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων μάρκετινγκ.

β) Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. όταν αμφισβητεί την ορθότητα των προσωπικών του δεδομένων - τότε η La Makeup Sp. z o.o. περιορίζει τη χρήση τους για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επαλήθευση της ορθότητας των δεδομένων, αλλά όχι περισσότερο από 7 ημέρες,

β. όταν η επεξεργασία των δεδομένων είναι παράνομη και, αντί της διαγραφής των δεδομένων, ο Πελάτης ζητά τον περιορισμό της χρήσης τους,

γ. όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν, αλλά απαιτούνται από τον Πελάτη για τη θεμελίωση, διεκδίκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων,

δ. όταν έχει αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων του - τότε ο περιορισμός πραγματοποιείται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εξεταστεί εάν λόγω της ειδικής κατάστασης - η προστασία των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του Πελάτη υπερτερεί των συμφερόντων που ο Διαχειριστής εκτελεί κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη.

5. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα - νομική βάση: άρθρο 15 του ΓΚΠΔ.

α) Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση από τον Διαχειριστή για το αν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και αν αυτό συμβαίνει, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να:

α. να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα,

β. να λάβει πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών των δεδομένων, την προβλεπόμενη περίοδο αποθήκευσης των δεδομένων του Πελάτη ή τα κριτήρια για τον καθορισμό αυτής της περιόδου (όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η προβλεπόμενη περίοδος επεξεργασίας των δεδομένων), σχετικά με τα δικαιώματα του Πελάτη βάσει του ΓΚΠΔ και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, σχετικά με την πηγή αυτών των δεδομένων, σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται σε σχέση με τη διαβίβαση αυτών των δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

γ. να λάβει αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων.

6. Тο δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων - νομική βάση: άρθρο 16 του ΓΚΠΔ.

α) Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Διαχειριστή να διορθώσει αμέσως τα προσωπικά του δεδομένα που είναι εσφαλμένα. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων με την υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης, αποστέλλοντας το αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση σύμφωνα με την §7 της Πολιτικής απορρήτου.

7. Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων - νομική βάση: άρθρο 20 του ΓΚΠΔ.

α) Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να λάβει τα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία έχει παράσχει στον Διαχειριστή, και στη συνέχεια να τα στείλει σε άλλον διαχειριστή προσωπικών δεδομένων της επιλογής του. Ο πελάτης έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει την αποστολή των προσωπικών δεδομένων από τον Διαχειριστή απευθείας σε έναν τέτοιο διαχειριστή, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Σε αυτή την περίπτωση, ο Διαχειριστής θα στείλει τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη με τη μορφή αρχείου csv, το οποίο είναι ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος, αναγνώσιμος από μηχανήματα μορφότυπος που επιτρέπει την αποστολή των ληφθέντων δεδομένων σε άλλον διαχειριστή προσωπικών δεδομένων.

8. Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει το δικαίωμα που απορρέει από τα παραπάνω δικαιώματα, η La Makeup Sp. z o.o. ικανοποιεί το αίτημα ή αρνείται να το ικανοποιήσει αμέσως, αλλά το αργότερο εντός ενός μηνός από την παραλαβή του. Ωστόσο, εάν, λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή του αριθμού των αιτημάτων, η La Makeup Sp. z o.o. δεν θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει το αίτημα εντός ενός μηνός, θα το ικανοποιήσει εντός των επόμενων δύο μηνών, ενημερώνοντας εκ των προτέρων τον Πελάτη εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος - σχετικά με την προβλεπόμενη παράταση της προθεσμίας και τους λόγους της.

 

9. Ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει παράπονα, ερωτήσεις και αιτήματα στον Διαχειριστή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων του.

10. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την La Makeup Sp. z o.o. την παροχή αντιγράφων των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών, απευθύνοντας το ερώτημα με τον τρόπο που αναφέρεται στην §7 της Πολιτικής Απορρήτου.

11. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον Πρόεδρο του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων του για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή άλλων δικαιωμάτων που του παρέχει ο ΓΚΠΔ.

 

 

§ 5 Υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα (κατάρτιση προφίλ)

 

1. Ως κατάρτιση προφίλ νοείται κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών παραγόντων ενός Φυσικού Προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που σχετίζονται με τα αποτελέσματα της εργασίας του εν λόγω Φυσικού Προσώπου, την οικονομική του κατάσταση, την υγεία του, τις προσωπικές του προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντά του, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τη μετακίνησή του.

2. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένο τρόπο (κατάρτιση προφίλ), ωστόσο, αυτό δεν θα έχει νομικές συνέπειες για τους πελάτες ούτε θα επηρεάσει σημαντικά την κατάστασή τους.

3. Η κατάρτιση προφίλ προσωπικών δεδομένων από την La Makeup Sp. z o.o. συνίσταται στην επεξεργασία των δεδομένων του Πελάτη με αυτοματοποιημένο και χειροκίνητο τρόπο, χρησιμοποιώντας τα για την αξιολόγηση ορισμένων πληροφοριών σχετικά με τον Πελάτη, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη των προσωπικών προτιμήσεων και ενδιαφερόντων του.

4. Προκειμένου να προσεγγίσει τον Πελάτη με μηνύματα μάρκετινγκ μέσω της Ιστοσελίδας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, η La Makeup Sp. z o.o. χρησιμοποιεί τους δικούς της μηχανισμούς cookies για να ανακτήσει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του Πελάτη στην Ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Λεπτομέρειες σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα cookies μπορείτε να βρείτε στην §3. Νομική βάση - έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ), που συνίσταται στην προσαρμογή των μηνυμάτων μάρκετινγκ στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα.

 

§ 6 Διαχείριση ασφάλειας - κωδικός πρόσβασης

 

1. Η La Makeup Sp. z o.o. παρέχει στους πελάτες ασφαλή και κρυπτογραφημένη σύνδεση κατά τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων και κατά τη σύνδεση στο Λογαριασμό Πελάτη στον ιστότοπο. Η La Makeup Sp. z o.o. χρησιμοποιεί πιστοποιητικό SSL που έχει εκδοθεί από μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα της ασφάλειας και της κρυπτογράφησης των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου.

2. Σε περίπτωση που ο Πελάτης που έχει λογαριασμό στο Κατάστημα έχει χάσει οποιονδήποτε κωδικό πρόσβασης, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σας επιτρέπει να δημιουργήσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης. Η La Makeup Sp. z o.o. δεν αποστέλλει υπενθύμιση κωδικού πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων σε κρυπτογραφημένη μορφή, με τρόπο που να μην επιτρέπει την ανάγνωσή του. Προκειμένου να δημιουργήσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης, παρακαλούμε δώστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στη φόρμα που είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο «Υπενθύμιση κωδικού πρόσβασης», που παρέχεται δίπλα από τη φόρμα σύνδεσης λογαριασμού στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Ο νέος κωδικός πρόσβασης θα αποσταλεί αυτόματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δόθηκε κατά την εγγραφή ή αποθηκεύτηκε κατά την τελευταία αλλαγή του προφίλ λογαριασμού.

3. Η La Makeup Sp. z o.o. δεν αποστέλλει ποτέ οποιαδήποτε αλληλογραφία, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με αίτημα παροχής στοιχείων σύνδεσης, ιδίως του κωδικού πρόσβασης στο λογαριασμό του Πελάτη.

 

§ 7 Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

 

1. Η Πολιτική Απορρήτου μπορεί να αλλάξει, για την οποία η La Makeup Sp. z o.o. θα ενημερώνει τους πελάτες 7 ημέρες νωρίτερα.

2. Παρακαλούμε να αποστείλετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου σε: [email protected]

3. Ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης:  01.02.2022

 

 

 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης

ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ!
ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΜΥΝΗΜΑ!